toggle

办公地点

CREO(科莱奥)国际法律专利事务所

邮政编码 103-0028
日本东京中央区八重洲1-4-16 东京建物八重洲大厦 2楼
(TokyoTatemono Yaesu Bldg. 2F, 4-16,Yaesu 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-0028,Japan)

电话 81-3-5255-5671
传真 81-3-5255-5675

– Download Access map PDF –

路线

日本桥站出口A3,A7、徒步2分(地铁银座线、东西线)
东京站八重洲北口、徒步4分(JR山手线、JR京滨东北线)